Shëndeti pyjor

Ky seksion i portalit “Shëndeti pyjor” i përkushtohet shëndetit të përgjithshëm të pyjeve në Kosovë. Është i destinuar si një mjet mësimi për të rritur informacion në lidhje me çështje të ndryshme në lidhje me shëndetin e pyjeve duke përfshirë sëmundjet e mundshme dhe kushtet që kanë ndikim në shëndetin e pyjeve dhe gjithashtu në mjedisin e përgjithshëm.

Vlerësimi dhe monitorimi i shëndetit të pyjeve është vendimtar për politikën e mirë të mjedisit. Në mënyrë të ngjashme ai ka avantazhe të mëdha në menaxhimin e mirë të pyjeve dhe burimeve mjedisore. Ky seksion jep informacion të vlefshëm në lidhje me identifikimin e sëmundjeve, raportimin e tyre tek autoritetet përkatëse dhe gjithashtu hapa që mund të merren. Mbi këtë bazë, matjet parandaluese gjithashtu mund të organizohet për ruajtjen e pyjeve si pasuri kombëtare.

Report form

If you have any spotted any disease on forests, lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetur adipiscing elit.
  1. *
  2. *
  3. Reporting
  4. *