Mandati
APK është administrues dhe menaxhues i hapsirave pyjore publike,dhe gjithashtu është përgjegjëse për zbatimin e ligjit në pyjet publike dhe ato private.
Organogrami i APK
Organogrami i APK përmban strukturën e detajizuar me të dhënat e personave kryesues të departmenteve respektive.
Drejtoritë Koordinuese
Këtu ju mund të gjeni gjashtë Drejtoritë Koordinuese me të dhëna dhe adresa.
Instituti i pylltarisë
Instituti i pylltarisë në Kosovë ndërmerr hulumtime, parashikime silvikulturore dhe aktivitete të tjera pyjore, si një bazë për menaxhimin dhe riprodhimin e pyjeve.
Inspektoriati i pylltarisë
është i autorizuar me detyrat për të bërë monitorimin, kontrollin dhe zbatimin e planeve afatgjate të menaxhimit të pyjeve dhe programin për zhvillimin e pylltarisë.
Lajme & Të rejat
Ky sekcion shërben për t'u informuar me lajmet dhe të gjitha të rejat relevante.